063-5198264, 064-5192824 0635198264

ยินดีต้อนรับสู่

Perfect Accounting and Consulting Limited Partnership.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคท์ แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการให้บริการต่อลูกค้า โดยเน้นถึงการทำงาน ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและภาษีอากร ตามนโยบายเรายืดมั่นคือ

“บริการที่ดีเยี่ยม ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ”

เราคือสำนักงานบัญชีที่ให้บริการแก่ท่านลูกค้าอย่างเต็มใจด้วยบริการที่ดีเยี่ยม และสามารถให้คำปรึกษารับทำบัญชีและภาษีอากรแก่ท่านลูกค้าที่อยู่เชียงราย พะเยา และทั่วประเทศได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือไปที่บริษัทของท่านหากเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ท่านบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นใจในระบบบัญชีที่ดี และมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุกิจการค้า "เราพร้อมให้บริการท่านอย่างเต็มใจและดีเยี่ยม".

icon บริการของเรา

service

บริการจัดทำบัญชี (Accounting Service)

บริการจัดทำบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่และข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร
*บริการรับทำบัญชีบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, บัญชีร้านค้า และบัญชีอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
*บริการรับทำบัญชีเป็นรายเดือน / รายปี *บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
*บริการคำนวณ จัดทำแบบนำส่งและยื่น ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกค้า เช่น ภงด.1, 2, 3, 53, ภพ.30 รวมถึงแบบ นำส่งประกันสังคม
*บริการคำนวณ จัดทำแบบนำส่งและยื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50, 51) และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90, 91, 94)

service service

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Service)

บริการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า เช่น ทั้งการจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน รวมถึงบริการจดทะเบียนทางด้านภาษี อาทิเช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

*บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
*จองชื่อห้างหุ้นส่วนในระบบการจองชื่อ
*จัดทำตราประทับห้างหุ้นส่วน
*จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
*ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ และเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ
*จัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม
*ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

*บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
*จองชื่อบริษัทในระบบการจองชื่อ
*จัดทำตราประทับบริษัท
*จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท
*จัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม
*ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

*บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข และอื่น ๆ
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ เช่น ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, แก้ไขกรรมการ, อำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน-ลดทุน, เพิ่ม-ลดสาขา, เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น, แปรสภาพ, จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี และอื่น ๆ เป็นต้น

service

บริการวางระบบบัญชี (Accounting System Setup Service)

บริการวางแผนระบบงานให้มีความเหมาะสมกับขนาดและความต้องการของกิจการ ซึ่งอาจเป็นบริการ ทั้งระบบงาน หรือเฉพาะงาน เช่น ระบบขาย , ระบบซื้อ , ระบบสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ในบริการนั้น จะมีการออกแบบและกำหนดระบบบัญชี โดยการจัดทำรายการต่าง ๆ ได้แก่ ออกแบบผังบัญชี, กำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่าง ๆ รวมถึง ออกแบบวงจรเอกสารและรูปแบบใบสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

service

บริการงานที่ปรึกษา (Consulting Service)

*บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
*บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี
*บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการวางแผนควบคุมทางธุรกิจ

icon ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคท์ แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง Perfect Accounting and Consulting Limited Partnership. 61 ม.19 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel: 063-5198264, 064-5192824
www.perfectaccountingandconsulting.com
E-mail: perfectacc.consult@gmail.com, Line: 0635198264